Данъци при сделка с недвижим имот

Данъци при сделка с недвижим имот

Данъци при сделка с недвижим имот

Пазарът на недвижими имоти започна да се възстановява и раздвижването е вече факт. С извършените сделки в Сиана Недвижими Имоти Русе получаваме и много повече въпроси от клиентите си. Може би най-задаваният въпрос е за Данъци при сделка с недвижим имот. Отговорът на този въпрос се съдържа в нормите, описани в ЗДДФЛ, в сила от началото на 2007 година.

Може би се питате какво е значението на 2007 година в случая и каква е разликата в закона спрямо старата версия на наредбите. Истината е, че от 2007 година насам в чл.33, ал.1 на гореспоменатия закон е описано новото образуване на облагаемия доход при замяна или продажба на недвижими имоти. Облагаемата сума е цената за придобиване след приспадане на 10 процента разходи по сделката.

Какво е цена на придобиване? Това е цената, на която е продадено недвижимото имущество, като тя трябва да е доказуема чрез документи. При замяна цената на придобиване е цената на по-скъпия от двата имота, участващи в замяната, и пак се доказва с документи. Ако имуществото е придобито преди 1 януари 1998 година, цената на придобиване отново се доказва чрез документи, но по актуализациите до 1997 година, като това включва индекса на потребителските цени, който НСИ изготвя.

Има ли случаи, в които не се дължат данъци при сделка с недвижим имот

Да, има такива случаи и те са валидни, ако през данъчната година сте продали или заменили един недвижим имот от жилищен характер, независимо от датата на неговото първоначално придобиване. Освен това имате право на до две свободни сделки с до два недвижими имота, селскостопански и горски имоти в неограничен брой, стига времето между придобиването на имота и датата на сделката да не са в разстояние повече от 5 години.

Също така вие не дължите данъци за недвижими имоти, ако сте придобили недвижимото имущество, което е обект на сделката, по наследствен път или чрез реституиране по нормативен акт. Тук е важно да отбележим, че Данъци при сделка с недвижим имот, който е придобит чрез дарение, се дължат, тъй като никъде в закона не е споменато, че такива доходи са необлагаеми. Декларирането става чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Размерът на Данъци при сделка с недвижим имот, който е придобит чрез дарение или по друг възмезден начин, се определя от Закона за местните данъци и такси. Законът гласи, че недвижимите имоти, всички останали имущества и ограничените вещни права върху тях се облагат с данък в размер на данъка за дарение и безвъзмездно придобиване.

Единственият случай, в който за имоти, придобити от дарение и впоследствие заменени или продадени, не се дължи данък, е, ако дарението е между роднини по права линия или съпрузи.

Как се определят Данъци при сделка с недвижим имот и на каква основа? Основата за начисляване на данъка е оценката на имота в български лева по време на прехвърлянето. Оценката става по уговорената между страните цена или по цена, определена от общински или държавен орган. Ако уговорката гласи цена, която е по-ниска от данъчната оценка, то за основа се взима самата данъчна оценка.

Данъци при сделка с недвижим имотРазмерът на данъка при дарение на имущество между братя, сестри и техните деца е 0,7 на 100. Ако дарението е между лица, които нямат родствена връзка помежду си, то размерът на дължимия данък е 5 на 100. Ако имуществото се придобива възмездно, върху оценката се начисляват 2%. Ако става въпрос за замяна, данъкът се начислява върху оценката на имота с по-голяма стойност.

Ако говорим за делба, при която делът, който преди това се притежава, се увеличава, то данъците се начисляват върху превишението. Ако сделката е за придобито по чл. 48 от ЗМДТ имущество, то е освободено от данък.

Къде се плащат Данъци при сделка с недвижим имот? Трябва да заплатите данъци за недвижимия имот в общината по неговото местонахождение. Преди който и да е съдия, нотариус, кмет и прочие да извърши сделката, той трябва да установи, че всички дължими данъци са платени. В 7-дневен срок след вписването на сделката, службите по вписванията трябва да уведомят общината за промяната в собствеността на имота или вещните права върху него.

Как стоят нещата с ДДС върху имотите? Този въпрос се урежда от ЗДДС, който гласи, че ако правото на собственост на едно УПИ се прехвърли, то ДДС се дължи. Изключение от закона правят сгради, които са с прилежащ терен и не са нови. Това ще рече, че сгради или части от сградите не биват облагани с ДДС, ако към датата на извършването на сделката, те са на повече от 5 години спрямо датата на издаване на разрешението за ползване. Нови сгради определяме като сгради, които са в „груб строеж“ или при които не е изтекъл срокът от 5 години. При тях ДДС се дължи.

При прехвърлянето на право за строеж, ЗДДС е категоричен, че облагане с данъци няма до момента, в който сградата не е завършена под формата на груб строеж.

В какъв срок е дължимо ДДС по облагаеми сделки с недвижими имоти? ДДС за сделки с недвижими имоти се дължи в срок, който съвпада с този за подаване на Справка декларация и прилежащите към нея дневници. В най-общия случай това е до 14-то число от месеца, включително месеца, който е след данъчния период, за който се отнася справката.

Последно, но не и по важност, ще споменем, че сделките на лица, които подлежат на облагане от ЗКПО, са облагаеми по този закон, ако при тях има положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на имота с включен корпоративен данък, който е в размер 10 на сто.

Надяваме се тази статия да Ви е била полезна, изчистена от термини във възможно най-голяма степен. Постарали сме се да засегнем най-общите и често срещани положения за дължимите данъци при сделка на недвижим имот. Ако желаете да обърнем внимание на нещо друго в някой от следващите материали, не се страхувайте да дадете предложение.